top of page

The learning approach project

PANNA KHAOYAI

PANNAR is the sufficiency economy and agriculture learning center.

พรรณา คือศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงที่สอนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง

PANNA PLEARN

191489947_785203565475046_4805268036444296085_n.jpg

Execution in field trip

PANNAR project was just well established in 2019 which I had a good chance to join the activity there.

This learning center has a lot of knowledge sharing; however, the learning flow was not well formed including

the learning materials were not completed. Some activity-based learning needed lots of explanation but teaching

with slide presentation only. Spending time with the presentation caused easily losing focus. Moreover, the learners

could not remember all information. Some areas of activity were quite limited. Whenever explaining through

drawing picture, the learners in back class could not see leading self-ignorance and finally losing learning.

โปรเจคนี้ทำขึ้นปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่ศูนย์พรรณาเพิ่งเปิดได้ไม่นาน และเราได้มีโอกาสเข้าร่วมคอร์สกิจกรรมของทางศูนย์

จากการเข้าร่วมพบว่าทางศูนย์มีองค์ความรู้ที่ต้องการสอนที่น่าสนใจ แต่ยังจัดการระบบการสอนได้ไม่ดี รวมถึงสื่อการเรียนการสอน

ยังไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เพียงพอ ปัญหาที่พบคือ ในบางฐานการเรียนรู้ที่ต้องอธิบายข้อมูลจำนวนมากแต่ทางศูนย์เลือกใช้

slide presentation ในการสอนเพียงอย่างเดียวเป็นเวลานานติดกัน ทำให้ผู้เรียนมีช่วงที่หลุดความสนใจจากเนื้อหาได้ง่าย รวมถึง

จำเนื้อหาได้ไม่หมด หรือบางฐานการเรียนรู้มีพื้นที่การสอนที่จำกัดแต่เลือกใช้สื่อการสอนเป็นกระดานวาดเขียนขนาดเล็ก

ในการวาดภาพอธิบาย ทำให้ผู้เรียนที่อยู่บริเวณแถวหลังมองไม่เห็นบทเรียนและทำให้ไม่สนใจเนื้อหาการเรียนในที่สุด

Analysis

Back to Bangkok, we discussed with team member to improve PANNAR to be the better learning center by ordering learning flow suitable with the target learners, preparing

new materials for each base and aligning with corporate identity with the center.

หลังกลับจากการทำกิจกรรม มีการประชุมกับสมาชิกในทีมเพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้จากศูนย์พรรณา

มองหาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อช่วยพัฒนาทางศูนย์ให้มีความพร้อมในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการมากขึ้น

และพบว่าสิ่งที่เราควรช่วยปรับปรุง คือการปรับวิธีการสอน การลำดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

รวมไปถึงการจัดทำสื่อการสอนใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อการการเรียนรู้ในแต่ละฐาน

และมีความเป็นอัตลักษณ์ให้กับศูนย์พรรณา

Cause & effect

Pain points summary

PLAY + LEARN = PANNA PLEARN

ดังนั้นจึงเกิดเป็น พรรณา เพลิน โครงการที่จัดทำระบบการเรียนรู้ รวมถึงสื่อการเรียนการสอน

ที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศูนย์พรรณามากที่สุด

After discussed, team divided into 2 steps as follows:

1. Understand all the knowledge sharing.

2. Study the target group of learners with also the condition of each group.

Divide the learning level of each base into 3 levels connecting with each target in order to gain

learning style and learning materials to be the most efficient way and meet learners’ expectation.

จากการได้ข้อสรุปของโจทย์ เราแบ่งการทำงานเป็นข้อ 2 คือ

  1. เราจึงเริ่มไปนำเนื้อหาการสอนทั้งหมดของศูนย์พรรณามาอ่านและทำความเข้าใจ

  2. ศึกษาว่ากลุ่มคนที่มาเรียนรู้ที่ศูนย์พรรณามีใครบ้าง ข้อจำกัดของแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง

จากนั้นจึงเริ่มจัดระดับความเข้มข้นของเนื้อหาแต่ละฐานเป็น 3 ระดับ และเชื่อมโยงให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการสอนและสื่อที่ใช้ที่จะถ่ายทอดเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ

และตรงความต้องการของผู้เรียนแต่ละกลุ่มมากที่สุด

Rename activities base for easy to recognize

Slide17.JPG
Slide18.JPG
Slide17.JPG

Learning summary chart

Example of Learning Materials and Activity Procedure Summary Chart

Content levels chart

Example of Content Levels for Urban Target Audience

Urban Target Persona

Instructional medias

Create instructional medias in various types

Next, team designed and made the learning materials for each base, also the guideline which the instructors are able to do self-learning since the key of this learning approach is

for anyone to be able to teach and use our learning materials efficiently.

จากนั้น ออกแบบและทำสื่อการเรียนการสอนของแต่ละฐานการเรียนรู้ รวมถึงทำเล่มคู่มือการสอนและวิธีการใช้งานสื่อ

ที่ทางทีมออกแบบ เพื่อที่จะให้ผู้สอนของทางศูนย์สามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านคู่มือนี้ได้ เพราะหัวใจสำคัญของการทำ learning approach คือไม่ว่าใครก็จะต้องสามาถสอนและใช้งานสิ่งที่เราออกแบบได้ และได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Infographic Charts

Model & Video

Teaching Manual

Practical use

bottom of page